Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin sklepu ninovez.pl


Sklep internetowy działający pod adresem ninovez.pl jest własnością firmy webtec Sp. z o.o. , z siedzibą w Kielcach przy ulicy Wybranieckiej 42, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601498, posiadającym numer NIP 9591969423, REGON 363710720, zwanym dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: mBank 58 1140 2004 0000 3202 7611 7772

Dane korespondencyjne: Sklep Niño vez, 26-052 Zgórsko, os. Pod lasem 31

Dane kontaktowe: Tel. obsługi klienta 0 692 487 285  |  Tel. biuro 0 518 258 358  |  E-mail: sklep@ninovez.pl


Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.ninovez.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.
Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.


1.    Postanowienia ogólne
1.    Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu.
2.   Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).
3.   Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.
4.    Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu prawa i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.


2.    Oferta Sklepu
1.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz ze wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.
4.    Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
5.    Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
6.    Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami i wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.
7.    Jeżeli towar posiada gwarancję producenta lub importera, Nabywca wraz z towarem otrzyma stosowny dokument gwarancyjny. Nabywca może również w każdym momencie zapytać Sprzedawcę o warunkach gwarancji wysyłając w tym celu wiadomość e-mail, na adres: sklep@ninovez.pl.


3.    Realizacja zamówienia
1.    Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem VAT), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
2.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia, lub przypisany do usługi konta w Sklepie. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
3.    Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.
4.    Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
5.    W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy, lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić, lub anulować zamówienie.
6.    Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji, lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7.    Korektę do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Nabywca powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę.
8.    Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
9.    W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone, lecz jeszcze nie wysłane przez Sprzedawcę.
10.    Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila.


4.    Koszt i sposób dostawy
1.    Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą usług InPost: Paczkomat, List polecony, Kurier.
2.    Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mail, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia, lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
3.    Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
4.    Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca - w takim przypadku konieczny jest kontakt Nabywcy ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 692 487 285, +48 518 258 358, lub e-mail: sklep@ninovez.pl, w celu uzgodnienia warunków i terminów odesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.
5.    Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg. taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.


5.    Sposoby płatności
1.    Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
- przelewem na konto bankowe: mBank 58 1140 2004 0000 3202 7611 7772, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.
- poprzez płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

2.    Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.


6.    Odstąpienie od umowy
1.    Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku, gdy rzecz nie jest zniszczona, lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Nabywcy w stopniu większym, niż wynikający ze zwykłego zarządu, tj. korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
2.    W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Formularz zwrotów. Formularz należy wysłać drogą e-mail, na adres: sklep@ninovez.pl, lub listownie na adres: Ninovez.pl, os. Pod Lasem 31, 26-052 Zgórsko, z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
Oświadczenie należy przygotować każdorazowo, ze wskazaniem którego zamówienia, lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wskazanego w pkt 6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), wraz z wszystkimi metkami w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w pkt. 6.2.
3.    Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy niezwłocznie, licząc od dnia otrzymania rzeczy, lub dostarczenia do Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy poszanowaniu postanowień ust. 6.1 – 6.3. powyżej. Jeśli wszystkie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot należnych Nabywcy płatności nastąpi niezwłocznie i przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie wskaże dedykowany temu rachunek bankowy (w przypadku wątpliwości Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą w celu ich wyjaśnienia).
4.    Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


7.  Reklamacje
1.    Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2.    Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji, lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).
3.    Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości, w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Naprawiony, lub wymieniony na nowy towar, jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
4.    Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.    Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: ninovez.pl, Os. Pod Lasem 31, 26-052 Zgórsko, z dopiskiem „REKLAMACJA”.


8.  Wymiana zakupionego towaru
1.    Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mail, lub telefonicznie. Przekroczenie w/w terminu, będzie podstawą do odmowy wymiany.
2.    Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) oraz wypełnionym stosownym formularzem.
3.    Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 10 dni roboczych.
4.    Koszt związany z wysyłką wymienionego na nowy towar ponosi Nabywca.
5.    Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.
6.    Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: ninovez.pl, os. Pod lasem 31, 26-052 Zgórsko z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.


9.  Postanowienia końcowe
1.    Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich zmienionego Regulamin. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu, lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone, lub niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.
2.    Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie, lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.


Ochrona danych osobowych
1.    Dane osobowe podane przez Nabywcę nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Nabywcy (np. firma kurierska). Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem Nabywcy, jednak jest niezbędne do poprawnej realizacji złożonego przez Nabywcę zamówienia. Administratorem danych jest webtec Sp. z o.o. , z siedzibą w Kielcach przy ulicy Wybranieckiej 42, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601498, posiadającym numer NIP 9591969423, REGON 363710720.
2.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl